Обрати сторінку

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Наявність вакантних посад

На даний момент в закладі є наступні вакантні посади:

  • інженер-програміст (2 ставки)
  • психолог (1 ставка)
  • вчитель математики (1 ставка)
  • вчитель англійської мови (1 ставка)

 


НАКАЗ

30.04.2021 м. Вінниця №76

Про створення комісії
по працевлаштуванню
педагогічних працівників
у ліцей

На виконання наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 23.10.2017 року № 527 «Про працевлаштування та звільнення з посади заступників керівників та педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти», відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145, з метою забезпечення рівності громадян в реалізації права на працю, прозорості процесу прийому на роботу в заклад, використання потенціалу талановитої молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з працевлаштування педагогічних працівників у ліцей в наступному складі:

  • Нестюк Валентина Михайлівна – директор ліцею, голова комісії;
  • Колійчук Світлана Григорівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, секретар комісії.

Члени комісії:

  • Соловей Лілія Анатоліївна – член профспілкового комітету ліцею;
  • Лебідь Інна Наумівна – начальник відділу загальної середньої освіти ДО ВМР, територіальний інспектор;
  • Керівник методичного об’єднання – відповідно до фаху вакансії.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Колійчук С.Г.

Директор Валентина Нестюк

 

Додаток 1.
До наказу по закладу
від 14.06.2021 р. № 148

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу працевлаштування педагогічних працівників у комунальний заклад «Вінницький фізико-математичний ліцей № 17»

1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педагогічних працівників закладу.

1.3. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі загальної середньої освіти.

1.4. Заміщенню шляхом конкурсу підлягають вакантні посади заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.

1.5. Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

1.6. Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педпрацівників наказом по закладу створюється комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.

1.7. До складу комісії з працевлаштування педагогічних працівників залучаються керівники методичних об’єднань закладу відповідно до фаху вакансії.

2. Умови проведення конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі необхідності при наявності вакантних посад у закладі.

2.2. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади заступника директора допускаються особи що мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах (крім заступника директора з господарської роботи).

2.3. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають відповідну освіту (повна вища, базова вища, молодший спеціаліст).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

• публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу (в розділі «Наявність вакантних посад»);

• прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

• проведення усного конкурсу;

• проведення конкурсних уроків;

• відбір кандидатів.

3. Оголошення конкурсу.

3.1. Заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:

• заяву про участь у конкурсі;

• трудову книжку (при наявності);

• заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;

• фотокартка розміром 3,5х4,5 см;

• ксерокопія документів про освіту з додатком (та оригінали для звірки);

• копія 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (та оригінал для звірки);

• атестаційний лист (для тих, хто атестувався протягом останніх 5 років):

• військовий квиток (для військовозобов’язаних) або приписне свідоцтво та дозвіл на працевлаштування (для осіб призовного віку).

4.2. За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4. Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.

4.5. Особи, що виявили бажання працювати на посадах заступника керівника, педпрацівника в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсу в порядку, визначеному цим Положенням.

4.6. Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.

5. Проведення конкурсу та відбір кандидатів.

5.1. Конкурс проводиться у два етапи:

• розгляд поданих документів та усна співбесіда;

• конкурсний урок.

5.2. На підставі розгляду поданих документів, усної співбесіди з кандидатами та конкурсного уроку комісія на своєму засіданні рекомендує особу для зайняття вакантної посади у закладі.

5.3. Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад»).

5.4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.6. У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.

5.7. Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.

5.8. Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.

5.9. Рішення комісії може бути оскаржене протягом трьох днів після ознайомлення.

Share This