Обрати сторінку

Правила прийому до закладу

Pravyla Pryiomu Do Zakladu

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО НАБОРУ УЧНІВ ДО
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ №17»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила конкурсного набору розроблені на підставі Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 із змінами, «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 року №463-ІХ відповідно до наказу Міністерства освіти науки України від 16.04.2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення Учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», та Статуту комунального закладу «Вінницький фізико-математичний ліцей №17» і ухвалені на засіданні Педагогічної ради ЛІЦЕЮ (протокол №9 від 08.02.2021).

1.2. ЛІЦЕЙ здійснює профільне навчання за природничо- математичним напрямом: математика, фізика, хімія, біологія, інформатика, економіка, географія у відповідності до державних стандартів.

1.3. ЛІЦЕЙ веде навчання творчо обдарованих дітей, незалежно від місця їх проживання, які мають пізнавальний інтерес до предметів природничо-математичного циклу.

1.4. Прийом здобувачів освіти (далі учнів) до ЛІЦЕЮ проводиться за підсумками конкурсного відбору. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в ЛІЦЕЇ. Основні положення умов конкурсного відбору і терміни його проведення доводяться до відома населення через сучасні засоби розповсюдження інформації, не заборонені законодавством України.

2.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5 – 10 класів ЛІЦЕЮ, проводяться за умови наявності вільних місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ЛІЦЕЮ.

2.3. До участі у конкурсному відборі до 5 – 10 класів ЛІЦЕЮ допускаються учні, які закінчили відповідно 4 – 9 класи закладів загальної середньої освіти, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ЛІЦЕЮ. Для участі у конкурсному відборі батьки абітурієнтів повинні заповнити онлайн-форму заяви. У приймальну комісію оригінали документів абітурієнтів подаються у визначений адміністрацією ЛІЦЕЮ час.

2.4. Учні, які навчалися у 9 класі ЛІЦЕЮ та за результатами річного оцінювання з предметів навчального плану мають середній бал, не нижче встановленого Педрадою, рекомендуються для продовження навчання у 10 класі. Такі учні зараховуються наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ЛІЦЕЮ (за умови подачі відповідних документів).

2.5. Згідно зі Статутом ліцею, відповідно до чинного законодавства та нормативних документів про переведення та випуск учнів закладів загальної середньої освіти, Статутом учні ЛІЦЕЮ, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета навчального плану, за рішенням Педагогічної ради до конкурсних випробувань не допускаються.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань у ЛІЦЕЇ створюється Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням Радою ліцею. До складу Приймальної комісії вводиться практичний психолог. Головою Приймальної комісії є директор ЛІЦЕЮ або його заступник з навчально-виховної роботи.

2.7. З кожного навчального предмету, введеного до випробувань рішенням Приймальної комісії, створюється предметна комісія зі складу членів Приймальної комісії.

2.8. Перелік завдань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, формується за навчальною програмою, затвердженою МОН України. Кожного року Приймальна комісія визначає прохідний бал по класах, враховуючи кількість учасників конкурсного відбору. Адміністрація ЛІЦЕЮ самостійно визначає кількісний склад Приймальної та Предметної комісій, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.

2.9. Додатковий конкурсний прийом, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за тих самих умов, що й основний.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

3.1. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до 5 – 7 класу ЛІЦЕЮ, проводяться з 2-х предметів: математики (письмово) та української мови (диктант, або творче завдання, або тест).

3.2. Конкурсні випробування для Учнів, які вступають до 8 – 10 класів ЛІЦЕЮ, проводяться з 2-х предметів: математика (письмово), фізика (тест, співбесіда).

3.3. Для учнів, що вступають на дистанційну форму навчання, конкурсні випробування проводять онлайн.

3.4. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає чинним навчальним програмам закладу середньої загальної середньої освіти відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором ЛІЦЕЮ.

3.5. Обсяг і тривалість написання учнями (учасниками конкурсу) письмових робіт, визначає Предметна комісія.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО ЛІЦЕЮ

4.1. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації ліцеїстів.

4.2. Результати випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Підсумкові списки учасників конкурсу з виставленими балами розміщуються у ЛІЦЕЇ для загального ознайомлення.

4.3. Учасники конкурсу, які набрали прохідну кількість балів за результатами випробувань, зараховуються до ЛІЦЕЮ наказом директора на підставі рішення Приймальної комісії, за умови подачі відповідних документів.

4.4. Учні 4 класу, нагороджені дипломом відкритої олімпіади ліцею з математики для учнів 4-х класів, зараховуються у 5 клас ЛІЦЕЮ без конкурсних іспитів за результатами співбесіди.

4.5. Рішення щодо звільнення від вступних випробувань (або від окремих їх етапів) інших категорій учасників конкурсу, які є переможцями предметних учнівських конкурсів та олімпіад ухвалює Приймальна комісія.

4.6. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням Приймальної комісії, вони можуть подати в письмовій формі апеляційну заяву на розгляд комісії. Апеляційна заява подається протягом двох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.7. Для розгляду апеляційних заяв створюється Апеляційна комісія відповідного органу управління, рішення якої є остаточним. Проведення додаткових випробувань під час проведення апеляції забороняється.

4.8. Учні, що були зараховані до ЛІЦЕЮ, але не приступили до занять без поважних причин протягом 5 днів від їх початку, відраховуються з ЛІЦЕЮ. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

Директор ЛІЦЕЮ забезпечує організацію та проведення конкурсного відбору учнів до ЛІЦЕЮ дотриманням вимог даних Правил.

 

Share This