Обрати сторінку

Методично-наукова робота

Науково-методична проблема гімназії на 2017-2020 р.р.

«Формування змісту профільної підготовки учнів як стратегічний напрям модернізації освіти в умовах єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища»

Головне завдання на 2019-2020 н.р.

«Використання єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів, професійного зростання вчителів, забезпечення високої якості освіти».


Головне завдання на 2018-2019 н.р.

«Єдине інформаційне середовище закладу як засіб розвитку профілю гімназії»

 

Головне завдання на 2017-2018 н.р.

«Формування змісту допрофільної підготовки учнів як стратегічний напрям модернізації освіти»Науково-педагогічна проблема гімназії на 2014-2017 р.р.

“Пошук ефективних шляхів підвищення якості профільної освіти в умовах роботи закладу на платформі інформаційно – освітнього середовища”

Головне завдання на 2016-2017 н.р.

Дослідження ефективності створених електронних освітніх ресурсів та методик їх використання.


Головне завдання на 2015-2016 н.р.

Розробка нових та інтеграція існуючих електронних освітніх ресурсів в навчальний процес на основі створених методик.


Головне завдання на 2014-2015 н.р.

Створення та апробація методик використання електронних освітніх ресурсів.


Підсумки оцінювання творчої праці вчителів гімназії

Потреба вдосконалення навчально-виховного процесу, відповідно до вимог сучасності, спонукає педагогічний колектив та адміністрацію гімназії до створення умов для діагностики, плекання та реалізації особистих творчих здібностей усіх суб’єктів навчально-виховного процесу – учнів, учителів. Це вбачається  можливим завдяки наявності:

  • високої професійної компетентності педагогів;
  • активованої готовності вчителів до постійного професійного вдосконалення, інтелектуально-творчої діяльності в умовах інноваційних змін;
  • толерантної комунікації суб’єктів освітнього процесу;
  • системи педагогічного супроводу учнів, що базується на  ІК-технологіях навчання і спрямований на оптимізацію розвиваючих можливостей освітнього простору;
  • сприятливого для саморозвитку та самовдосконалення психологічного мікроклімату;
  • системи педагогічних технологій і методів роботи адміністрації школи, цілеспрямовано орієнтованих на розвиток особистості вчителя і учнів;
  • пріоритетів морально-етичного та духовного виховання;
  • соціально свідомої активності.

Як свідчить практика, лише самостійна, творча (у тому числі науково-дослідницька, пошукова) суспільно значуща діяльність переводить її (діяльність) у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної поведінки особистості, а отже, веде до успіху. Тому, основним критерієм особистісного розвитку учасників освітнього процесу бачиться саме інтелектуально-творча практична діяльність.

Саме тому колективом закладу ще у 2011 році було сформульовано науково-методичну проблему “Вироблення критеріїв результативності роботи педагогів за інноваційними та новітніми технологіями і системи моніторингу такої роботи”, над реалізацією якої працював колектив протягом 2011-2014 рр.

Зокрема, результатом роботи творчої групи, яка працювала над вирішенням завдання 2011-2012 н.р. “Вдосконалення системи стимулювання творчої праці педагогів”, є Положення про стимулювання творчої праці педагогів гімназії, яке вступило в дію з 01.09.2012 року. Відповідно до цього положення керівники МО протягом навчального року відслідковують об’єктивні показники творчої праці вчителів. Рейтинг кожного члена колективу визначається на засіданнях МО. Матеріали узагальнюються і уточнюються керівниками МО та адміністрацією гімназії, визначаються переможці на кінець кожного навчального року.


За підсумками рейтингової системи оцінювання творчої праці вчителів гімназії у 2013-2014 н.р. переможцями стали:

І місце – Пасіхов Юрій Якович, вчитель фізики та інформатики

ІІ місце – Макаров Олександр Миколайович, вчитель фізичної культури

ІІІ місце – Рєзнік Оксана Тарасівна, вчитель хімії

* *
Пасіхов Ю.Я. Макаров О.М. Рєзнік О.Т.

2013-2014 н.р.

Share This